Makedonya Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Tüzüğü

 

DERNEĞİN ADI ve MERKEZİ

MADDE 1 :

Derneğin Adı : MAKEDONYA GÖÇMENLERİ KÜLTÜR ve DAYANIŞMA DERNEĞİ

Derneğin Merkezi: İZMİR İli , KARŞIYAKA İlçesidir.

Derneğin merkezi, derneğin yerleşim yerinin bulunduğu il veya ilçedir.

Derneğin yerleşim yeri, derneğin yönetim faaliyetlerinin yürütüldüğü

yerdir.

DERNEĞİN AMACI VE BU AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE ÇALIŞMA BİÇİMLERİ İLE FAALİYET ALANI

MADDE 2:

A) DERNEĞİN AMACI:

a) Makedonya’dan göç edenlerin kültürlerinin yaşatılması ve tanıtılması için çalışmalar yapmak.

b) Geldikleri yörelerin yerel kültürleri içinde yer alan örf, adet ve geleneklerinin yaşatılması ve tanıtılması için çalışmalar yapmak,

c) Makedonya’dan göç edip yurtiçinde ve yurtdışında yaşayanlar arasında maddi ve manevi dayanışma sağlamak, Makedonya‘dan göç edip yurtiçinde ve yurtdışında yaşayanların sorunlarının çözümlenmesi amacı ile çalışmalar yapmak.

d) Herkesin, insanlığın ortak değerleri olarak kabul edilen temel hak ve özgürlüklerden (Yaşam hakkı, barış, adalet, hukukun üstünlüğü, insan hakları, özel hayatın ve aile hayatının korunması, düşünce özgürlüğü, din ve vicdan özgürlüğü, ifade özgürlüğü, ayırımcılık yasağı, kadın hakları, çocuk hakları, çevre hakkı, sağlık, eğitim, öğrenim, konut hakkı, hoşgörü, özgürlük, eşitlik, dayanışma, katılımcılık, çoğulculuk vb. gibi ilkelerden yararlanma hakkı) ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal ya da başka görüş, ulusal ya da toplumsal köken, mülkiyet, doğuştan veya başka durumdan kaynaklanan ayırımlar dahil, hiçbir ayırım gözetilmeksizin yararlanma hakkına sahip olduklarını kabul etmek ve bu ortak değerlerin yaşatılması ve herkesin yararlanabilmesi için gerekli çalışmaları yapmak,

B) BU AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE ÇALIŞMA BİÇİMLERİ İLE FAALİYET ALANI:

a) Yazılı ve görsel iletişim faaliyetlerinde bulunmak , bu nedenle kitap, dergi, gazete, bülten vb. çıkarmak, yayımlamak, radyo, televizyon, internet ağı vb. kurmak,

b)Eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yapmak, bilimsel ve araştırma çalışmaları yapmak, bu nedenle araştırma merkezi kurmak, bilgi ve doküman toplamak, konferans, panel, sempozyum vb. toplantılar düzenlemek, ilköğretim, liseler ve üniversitelerle, ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla, sivil toplum örgütleriyle, meslek kuruluşlarıyla, işbirliği yapmak,

c) Kültürel ve sanatsal etkinliklerde bulunmak, bu nedenle halk oyunları, müzik, tiyatro çalışması yapmak, yurt içi ve yurt dışı geziler yapmak, satranç, tavla, dama gibi oyunlarla ilgili turnuvalar düzenlemek, spor etkinlikleri yapmak ve bunun için spor kulüpleri ile işbirliği yapmak, turnuvalar ve yarışmalar düzenlemek, dayanışma geceleri düzenlemek, konserler, halk geceleri düzenlemek, ulusal bayramlarda şenlikler ve gösteriler yapmak, resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarını geleneksel hale getirerek düzenlemek, yabancı dil kursları, eğitim ve öğretim faaliyetleri düzenlemek, tiyatro, sinema gösterileri yapmak, yurtiçi veya yurt dışında festivaller yapmak ve yurtiçi veya yurtdışında yapılan festivallere katılmak, elişi, resim gibi yetenek kursları düzenlemek, buna benzer etkinlikler yapmak, Yurt içi ve yurt dışında bulunan insanlığın ortak değeri olan tarihi yapıların, tarihi eserlerin ve ibadethanelerin korunması, onarılması çalışmaları yapmak,

d) İnsani amaçla yardım faaliyetinde bulunmak, yurt içi veya yurt dışında meydana gelen deprem, sel baskını, yangın vb. gibi doğal afetlerde yaşamı sürdürmeye yönelik sağlık, beslenme, barınma, giyim, ilaç gibi acil ihtiyaçları karşılamaya yönelik faaliyetlerde bulunmak.

Yine yurt içi veya yurt dışında maddi olumsuzluklar içinde bulunanlara eğitim, sağlık, beslenme, barınma, giyim, ilaç gibi ihtiyaçlarda ayni veya nakdi yardımlarda bulunmak, ulusal ve dinsel bayramlarda ayni veya nakdi yardımlarda bulunmak, maddi olumsuzluklar içinde bulunanlara cenaze, düğün, sünnet gibi toplumsal olgularda ayni veya nakdi yardımda bulunmak.

e) Yerel kalkınmaya destek faaliyetinde bulunmak. Bu nedenle kentsel veya kırsal yerel topluluklar yada yerel gruplar yararına ekonomik, toplumsal ve kültürel nitelikli faaliyetlerde bulunmak.

f) Toplumsal mücadelelere destek faaliyetinde bulunmak. Ekonomi, toplumsal mücadele,

(Uyuşturucu, alkolizm, fuhuş, AİDS, bulaşıcı hastalıklar vb. gibi alanlarda dahil olmak üzere), ekolojik (çevre) dengenin, doğanın, çevrenin korunması konusunda çalışmalar yapmak. (Bu nedenle ilgili kurum ve kuruluşlarla, sivil toplum örgütleriyle ortak çalışmalar yapmak, sağlıklı çevrede yaşamak için gerekli çalışmalar yapmak, ormanlar kurmak), insan haklarının, barışın, kadın ve çocuk haklarının, tüketici haklarının korunması, geliştirilmesi ve sürdürülmesi konularında faaliyet gösterilmesi.

g) Bu faaliyetler için şube ve temsilcilikler açmak, platformlar oluşturmak, üst kuruluş olan federasyon ve konfederasyonlar kurmak, kurulmuş olanlara üye olmak, uluslararası faaliyette bulunmak, dernek tüzüğünün 47. maddesinde sayılan kurum ve kuruluşlarla yardım ve işbirliğinde bulunmak, yardım sandığı kurmak, yurtdışından yardım almak, yurtiçi ve yurtdışı kurum ve kuruluşlarla ortak projeler yürütmek ve bu projeler için yurtiçi kurum ve kuruluşlar ile yurtdışı uluslararası kurum ve kuruluşlardan fonlar sağlamak, taşınmaz mal edinmek, derneklerin izinle kurabileceği tesisler kurmak ve işletmek.

h) Halk sağlığının korunması için çalışmalar yapmak, bunun için ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak sağlık taramaları yapmak.

DERNEĞE ÜYE OLMA VE ÜYELİKTEN ÇIKMANIN ŞART VE ŞEKİLLERİ

MADDE 3:

DERNEK ÜYELİĞİNİN KAZANILMASINDAKİ KURAL:

Hiç kimse, derneğe üye olmaya zorlanamaz ve dernek de hiç kimseyi üye kabul etmeye zorlanamaz.

MADDE 4:

ÜYELİK KOŞULLARI:

Fiil ehliyetine sahip bulunan her gerçek kişi ile tüzel kişiler derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ayırt etme gücüne sahip ve kısıtlı olmayan her ergin kişinin fiil ehliyeti vardır. Erginlik 18 yaşın doldurulmasıyla başlar. 18 yaşını doldurmamış, ancak evlenme veya yargısal yolla ergin kılınanlar derneğe üye olabilirler.

Yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir.

Yazıyla bildirilen sonuçta başvurunun kabul edilmemesi halinde üyelik başvurusu yapan kişinin toplanacak olan ilk genel kurula başvuracağı bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir. Başvurusu kabul edilmeyen kişi ilk toplanacak olan genel kurula başvurabilir.

Genel kurulun bu konudaki kararı kesindir. Bu nedenle yargı yoluna başvurulamaz.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve kolluk kuvvetleri mensupları ile kamu kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri hakkında özel kanunlarında getirilen kısıtlamalar saklıdır.

Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olan yabancı gerçek kişiler derneğe üye olabilirler. Yabancı gerçek kişinin ikametgahının Türkiye’de bulunması ve oturma hakkına sahip olması gerekir. Yabancı gerçek kişinin Onursal üyeliğinde yerleşme hakkına sahip olma koşulu aranmaz.

Derneğe kayıtlı üyeler onursal üye olamaz.

ÜYELİĞİN SONA ERMESİ

MADDE 5 :

1) KENDİLİĞİNDEN:

Üyelik için kanunda veya tüzükte aranılan nitelikleri sonradan kaybedenlerin dernek üyeliği kendiliğinden sona erer.

MADDE 6 :

2) ÇIKMA İLE :

Hiç kimse, dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.

MADDE 7:

3) ÇIKARILMA İLE:

Üyelerin çıkarılma nedenleri gösterilmiştir. Çıkarılma nedenleri gösterildiğinden, çıkarma kararına karşı çıkarılma nedenlerinin haklı sayılamayacağı iddiası ile itiraz edilemez.

ÇIKARILMA NEDENLERİ :

a) Her üye, derneğin amacına uygun davranmak, özellikle amacın gerçekleşmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür. Bu yükümlülüğü ihlal eden üye,

b) Derneklere üye olması kanunlarla yasaklanmış kişileri bilerek dernek üyeliğine kabul eden veya kaydını silmeyen veya dernek üyesi iken derneklere üye olma hakkını kaybeden kişileri dernek üyeliğinden silmeyen üye,

c) Genel kurul toplantılarını kanun veya tüzük hükümlerine aykırı olarak veya dernek merkezinin bulunduğu veya tüzüğünde belirtilen yer dışında yapan dernek üyesi,

d) Yurt dışı nakdi yardımı bankalar aracılığıyla almayan üye, yurt dışından yapılan ayni yardımı gümrük idarelerinin denetiminden geçmeden alan üye, yurt dışına yapılan nakdi yardımı bankalar aracılığıyla yapmayan üye, yurt dışına yapılan ayni yardımı gümrük idarelerinin denetiminden geçmeden yapan üye,

e) 1000YTL. (Bu oran her yıl % 50 oranında artırılır.) ve üzerindeki nakdi yardımları bankalar aracılığıyla almayan üye,

f) Derneğe ait tutulması gereken defter veya kayıtları tutmayan üye,

g) Genel kurul ve diğer dernek organlarında yapılan seçimler ve oylamalar ile oyların sayım ve dökümüne hile karıştıranlar ve defter veya kayıtları tahrif veya yok edenler veya gizleyen üye,

h) Her ne suretle olursa olsun kendisine verilen, teslim edilen (tevdi olunan) derneğe ait para veya para hükmündeki evrak, senet veya sair malları kendisinin veya başkasının menfaatine olarak zimmetine geçiren, tüketen, harcayan (sarf veya istihlak) veya rehneden veya satan, gizleyen, imha, inkar, tahrif veya karıştıran, bunların kıymet farkından faydalanan

(tağyir eden) üye,

i) Yetkili mercilerin (Dışişleri Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle İçişleri Bakanlığının izniyle) izni olmaksızın yabancı derneklerin Türkiye’de temsilciliklerini veya şubelerini açan, faaliyetlerini yürüten, bu derneklerle işbirliğinde bulunan veya bu dernekleri üye kabul eden üye

j) Denetleme Üst Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtları göstermeyen, vermeyen, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğini yerine getirmeyen üye,

k) Dernek genel merkezinin bulunduğu yer Mülki idare amirliğine önceden bildirimde bulunmadan yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan ayni veya nakdi yardım alan üye,

Yurt dışındaki kişi , kurum ve kuruluşlardan ayni veya nakdi yardım alan şubeler üyeleri,

(Derneğin genel merkezindeki üyeleri dışındaki şube üyeleri bu tür yardımları alamaz.)

l) Derneğin izinle açabileceği tesisleri Dernek genel merkezinin bulunduğu yer mülki idare amirliğinden izin almadan açan üye,

m) Mevcut veya mahkeme kararıyla kapatılmış veya feshedilmiş bir siyasi partinin, bir sendikanın veya üst kuruluşun, bir derneğin veya üst kuruluşun adını, amblemini, rumuzunu, rozetini ve benzeri işaretleri yada başka bir ülkeye ve daha önce kurulmuş Türk devletlerine ait bayrak, amblem ve flamaları kullanan üye,

n) Dernek gelirlerini usulsüz kullanan, harcayan, derneği maddi zarara uğratan, yetkisiz olduğu halde derneği borçlandıran, dernek mallarına zarar veren, dernek mallarına karşı suç işleyen üye dernek üyeliğinden çıkarılır.

(Derneği maddi zarara uğratan üyeden, zararın doğduğu tarihten itibaren söz konusu maddi zarar yasal faizi ile talep edilir. Bu talep zararın öğrenildiği tarihten itibaren 5 yıl sonra zamanaşımına uğrar.)

(Dernek kamu yararına çalışan dernek statüsünde bulunduğundan derneğin mallarına karşı suç işleyen üye Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır.)

ÇIKARILMA USULÜ VE ÇIKARILMA KARARINA KARŞI İTİRAZ YOLLARI:

a) Üyelikten çıkarma yetkisi dernek merkez ve şubeler yönetim kurullarına aittir. Çıkarılma kararının alındığı toplantıda Yönetim Kurulu toplantı yeter sayısı yönetim kurulu üye tamsayısının üçte ikisi olup, karar yeter sayısı da toplantıya katılanların üçte ikisidir. Eğer üyelikten çıkarılan üye yönetim kurulu üyesi ise, bu üye toplantıya katılamaz, oy kullanamaz.

b) Üyelikten çıkarılma işlemlerinde yazılı usul uygulanır Üyelikten çıkarılmasına karar verilecek olan üye yazılı veya sözlü savunma hakkına sahiptir. Savunma alınmadan karar verilemez. Savunma için süre, savunmaya çağrı belgesinin ilgiliye tebliği tarihinden başlamak üzere onbeş gündür. Ancak dernek etkinliklerinde ve herkesin gözü önünde açıkça veya yayın yoluyla işlenen hallerde bu süre yedi gündür. Savunma süresini geçirenler, savunma hakkından vazgeçmiş sayılırlar. Savunmaya çağırma, merkez ve şubeler yönetim kurulu başkanınca yazı ile yapılır. Bu yazıda uygulanması istenen çıkarma cezasının istenmesine sebep olan fiiller açıkça gösterilir.

c) Üyelikten çıkarılan kişi dernek merkez üyesi ise mahkemeye başvurmadan önce dernek merkez Genel Kuruluna başvurmak zorundadır. (Bu üyenin merkez genel kurulunda oy kullanma hakkı vardır.)

Üyelikten çıkarılan kişi şubenin üyesi ise, önce şube genel kuruluna başvuracak (Bu üyenin şube genel kurulunda oy kullanma hakkı vardır), oradan da çıkarma kararının kaldırılması yönünde karar alamazsa, dernek merkez genel kuruluna başvurmak zorundadır.

Tüzükte üyelikten çıkarılma nedenleri önceden belirli olduğundan, üyelikten çıkarılan üyeler sadece yönetim kurulu tarafından alınan kararın alınış biçimine ve çıkarma nedeninin gerçekleşmediğine dayanarak Genel Kurula itiraz edebilir.

Genel Kurul kararı, üyelikten çıkarılan kişiye, Tebligat Kanunlarına göre tebliğ edilir.

Merkez Genel kurul kararı aleyhine olan , toplantıda hazır bulunan dernek merkez üyesi karar tarihinden başlayarak bir ay içinde , toplantıda hazır bulunmayan üye kararı öğrenmesinden başlayarak bir ay içinde ve her halde karar tarihinden başlayarak üç ay içinde mahkemeye başvurmak suretiyle kararın (merkez genel kurulunca verilen üyelikten çıkarma kararı) iptalini isteyebilir.

Merkez Genel Kurul kararı aleyhine olan üyelikten çıkarılan üye, şube üyesi ise, bu üye için yukarıda açıklanan yargı yoluna başvurma süresi Merkez Genel Kurul kararının merkez yönetim kurulu tarafından şube yönetim kuruluna tebliğ edildikten sonra şube yönetim kurulunca kendisine yapılan tebliğden sonra başlar.

(Merkez genel kurulunda toplantıda bulunan hakkında çıkarılma kararı verilen üye şube üyesi ise bu toplantıda oy kullanma hakkına sahip değildir.)

d) Yönetim kurulunun çıkarma kararı gerekçeli olarak yazılır. Ayrıca kararda itiraz yolları ve yargı yoluna başvurma usulü yazılır.

e) İtiraz durumunda üyelikten çıkıp, çıkmama konusu, ancak mahkeme kararının kesinleşmesiyle sonuca bağlanacağından, Mahkeme kararı kesinleşinceye kadar üyelikten çıkarılan üyenin üyeliği devam eder.

f) Üyelikten çıkarılan kişi dernek merkezinde veya şubelerin zorunlu organlarında (yönetim kurulu–denetim kurulu) görev yapmakta ise, görevine son verilir. Yerine zorunlu organların yedek üyeleri arasından seçim yapılır. Bu seçimlerde seçim gizli oy ve açık sayım usulü ile yapılır. Bu toplantıda zorunlu organlar, hakkında çıkarılma kararı verilen üye dışındaki tüm üyelerin tamamı ile toplanır, tamamı toplanan üye tamsayısının üçte ikisi ile karar verir. İlk iki oylamada sonuç alınamazsa, üçüncü oylamada en çok oy alan seçilmiş sayılır. Hakkında çıkarılma kararı alınan zorunlu organ üyesi bu toplantılara katılamaz.

g) Dernek Üyeliğinden çıkarılan kişi, hakkındaki çıkarılma kararı mahkemece kesinleşinceye kadar dernek merkezi ve şubeler zorunlu organlarının seçiminin yapıldığı genel kurullarda aday olamaz.

h) Hakkındaki Dernek Üyeliğinden çıkarılma kararı mahkemece kesinleşen üye ile ilgili mahkeme kararı sicil dosyasına işlenir.

i) Tebliğlerde Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır.

ÜYELERİN HAKLARI

MADDE 8 :

1) EŞİTLİK İLKESİ :

Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir.

Dernek, üyeleri arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, din ve mezhep, aile, zümre ve sınıf farkı gözetemez. Eşitliği bozan veya bazı üyelere bu sebeplerle ayrıcalık tanıyan uygulamalar yapamaz.

Her üyenin, derneğin faaliyetlerine ve yönetimine katılma hakkı vardır.

Dernekten çıkan veya çıkarılan üye, dernek malvarlığında hak iddia edemez.

MADDE 9 :

2) OY HAKKI :

Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Üye, oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

Onursal üyelerin oy hakkı yoktur.

Tüzel kişinin derneğe üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir.

ÜYELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

MADDE 10 :

1) ÖDENTİ VERME BORCU :

Üyelerin ödenti verme borcunu yerine getirmeleri zorunludur.

Dernekten çıkan veya çıkarılan üye, üyelikte bulunduğu sürenin ödentisini vermek zorundadır.

Onursal üyeler ödenti vermek zorunda değildir.

MADDE 11 :

2) DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER :

Üyeler, dernek düzenine uymak ve derneğe sadakat göstermekle yükümlüdürler.

Her üye, derneğin tüzüğüne ve ilgili mevzuat hükümlerine uymakla yükümlüdür.

Her üye, derneğin amacına uygun davranmak, özellikle amacın gerçekleşmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür.

ORGANLAR

MADDE 12 :

GENEL OLARAK :

Derneğin zorunlu organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kuruludur.

Dernek zorunlu organları dışında başka organlar da oluşturabilir. Ancak, bu organlara zorunlu organların görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez.

GENEL KURUL

GENEL KURULUN NİTELİĞİ VE OLUŞUMU

MADDE 13 :

Dernek, kuruluş bildiriminde, tüzükte ve belgelerde kanuna aykırılık veya noksanlık bulunmaz yada bu aykırılık veya noksanlık belirli sürede giderilmiş bulunursa, keyfiyetin derhal derneğe bildirilmesi için yapılan yazılı bildirimi izleyen altı ay içinde, ilk genel kurul toplantısını yapmak ve zorunlu organlarını oluşturmakla yükümlüdür.

Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup, derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.

Kurulan şubelerin ilk genel kurul toplantısında da bu hüküm uygulanır. Şube genel kurulu şubeye kayıtlı üyelerden oluşur.

GENEL KURULUN TOPLANMASI

MADDE 14 :

a) OLAĞAN TOPLANTI :

Genel kurul , Aralık Ayı içinde yönetim kurulunun çağrısı üzerine toplanır.

Olağan genel kurul toplantılarının en geç üç yılda bir yapılması zorunludur.

MADDE 15 :

b) OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI :

Genel kurul, yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı başvurusu üzerine, yönetim kurulunca olağanüstü toplantıya çağrılır.

Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa, üyelerden birinin başvurusu üzerine, sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Şubelerde olağanüstü genel kurul toplantısı yapabilir.

MADDE 16:

c) TOPLANTISIZ VEYA ÇAĞRISIZ ALINAN KARARLAR :

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının kanunda yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir.

Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

TOPLANTIYA ÇAĞRI

MADDE 17 :

Genel kurul, yönetim kurulunca, en az on beş gün önceden toplantıya çağrılır. Bu amaçla toplantının günü, saati, yeri ve gündemi üyelere bildirilir.

Toplantıya çağrı usulü ve toplantının ertelenmesine ilişkin konular, yönetmelikle düzenlendiğinden, yönetmelik hükümleri uygulanır.

TOPLANTI YERİ VE TOPLANTI YETER SAYISI

MADDE 18 :

Merkez Genel kurul toplantıları, tüzükte aksine hüküm olmadıkça, dernek merkezinin bulunduğu yerde yapılır.

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır, çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz.

Ancak, ikinci kez yapılan bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları asıl üye tam sayıları toplamının iki katından az olamaz.

Genel kurul toplantısı, bir defadan fazla geri bırakılamaz.

TOPLANTI USULÜ

MADDE 19 :

Genel kurul toplantısının açılışından sonra, toplantıyı yönetmek üzere, bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilir.

Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Olağanüstü genel kurul toplantılarında da gündem dışı konular görüşülebilir. Toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

MERKEZ GENEL KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 20 :

1) Dernek genel merkezinin zorunlu organlarının ( yönetim kurulu ve denetim kurulu ) seçilmesi.

Dernek organlarının seçiminde seçim , serbest , gizli oy , açık sayım ve döküm esasına ve dernek tüzüğündeki hükümlere göre yapılır. Seçim işleri için 3 kişilik seçim sandık kurulu oluşturulur. Seçim sandık kurulunun çalışmaları sırasında gözlemci bulundurulur. Adaylar gözlemci olamaz.

Hakkında yönetim kurulu tarafından dernek üyeliğinden çıkarılma kararı alınan üyeler çıkarma kararı ile ilgili mahkemece verilecek karar kesinleşinceye kadar dernek genel merkezinin zorunlu organlarının ( yönetim kurulu – denetim kurulu ) seçiminde , bu organlar için genel kurulda aday olamazlar.

Hakkında yönetim kurulu tarafından yönetim kurulu üyeliğinden çıkarılma cezası verilen üyeler çıkarma kararı ile ilgili mahkemece verilecek karar kesinleşinceye kadar dernek genel merkezinin zorunlu organlarının ( yönetim kurulu – denetim kurulu ) seçiminde , bu organlar için genel kurulda aday olamazlar.

Adaylar listeli seçim usulü olan bloke liste veya karma liste ile seçime girerler. Seçimin bu usullerden hangisi ile yapılacağı konusunda genel kurulca karar verilir. Bu konudaki karar genel kurula katılanların salt çoğunluğu ile verilir.

2) Dernek tüzüğünün değiştirilmesi.

3) Dernek Merkez Yönetim ve Denetim kurulu raporlarının görüşülmesi ve ibrası .

4) Dernek Merkez Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabulü .

5) Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması konusunda merkez yönetim kuruluna yetki verilmesi.

6) Tüzüğün 45 . maddesinde yazılı Üst kuruluşlar ( federasyon – konfederasyon ) kurma veya kurulmuş bulunan üst kuruluşlara derneğin katılması veya ayrılması . Bağlı olunan , katılma kararı verilen veya kurulacak olan federasyonun genel kurulunda derneği temsil edecek üyelerin ( delegelerin ) seçilmesi. Bu konularda merkez yönetim kuruluna yetki vermek.

7) Tüzüğün 46 . maddesinde yazılı olan uluslararası faaliyette bulunma konusunda karar vermek. Bu konuda merkez yönetim kuruluna yetki vermek.

8) Tüzüğün 32 . maddesinde yazılı olan derneğin izinle kurabileceği tesisler hakkında karar vermek , bunların açılması , işletilmesi için yönetim kuruluna yetki vermek .

9) Yurt içi ve yurt dışında şubeler açılmasına karar vermek . Mevcut şubelerin feshedilmesi ve kapatılması hakkında karar vermek . Bu konularda ( yurt içi ve yurt dışında şubeler açılması, mevcut şubelerin feshedilmesi ve kapatılması ) dernek merkez yönetim kuruluna yetki vermek . Feshedilen şubelerin tasfiyesi için merkez yönetim kuruluna tasfiye kurulu oluşturulması için yetki vermek .

Tüzüğün 51 . maddesinde yazılı olan temsilciliklerin açılması konusunda karar vermek . Bu konuda merkez yönetim kuruluna temsilciliklerin açılması ve temsilcilerin seçilmesi için yetki vermek .

10) Dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi.

Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine ücret verilecekse , verilecek olan ücret , her türlü ödenek , yolluk ve tazminatların tespit edilmesi.

Geçici olarak görev verilen dernek üyelerine verilecek her türlü ödenek , yolluk ve tazminatların tespit edilmesi .

11) Dernek merkez ve şube yönetim kurullarının dernek üyeliğinden çıkarma kararları hakkında yapılan itirazlarla ilgili karar vermek.

Dernek merkez ve şube yönetim kurullarının yönetim kurulu üyeliğinden çıkarma cezası kararları hakkında yapılan itirazlarla ilgili karar vermek .

12) Yönetim kurulunun üyeliğe kabul hakkında son kararı vermek .

13) Şubeler genel kurul kararlarına ve şubeler yönetim ve denetim kurullarının kararlarına şubeler genel kurulları nezdinde itiraz eden ancak lehte karar alamayan , şubeler üyelerinin yaptıkları itiraz başvuruları hakkında karar almak .

14) Dernek merkez yönetim ve denetim kurullarının kararları hakkında dernek merkez üyeleri tarafından yapılan itirazlar ile ilgili karar almak.

15) Derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görmek.

16) Derneğin diğer organlarını ( yönetim kurulu – denetleme kurulu ) denetlemek ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden almak .

17) Derneğin feshedilmesi.

18) Derneğin amacına yakın olup da feshedilen derneklerin derneğe katılması ve mallarının derneğe devredilmesi hakkında karar almak . Bu konuda merkez yönetim kuruluna yetki vermek .

19) Tüzükte yazılı amaç , ilke ve yetkilerin gerçekleştirilmesi için Dernek Merkez Yönetim Kuruluna yetki ve görev verilmesi .

20) Mevzuatta ve dernek tüzüğünde genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi .

GENEL KURUL KARARLARI

MADDE 21 :

1) KARAR YETER SAYISI :

Genel kurul kararları , toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki , tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları , ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Salt çoğunlukta çekimser oylar kabul etmeme ( red ) sayılır. Oyların eşit çıkması durumunda öneri reddedilmiş sayılır.

MADDE 22 :

2) OY HAKKINDAN YOKSUNLUK :

Hiçbir dernek üyesi , dernek ile kendisi , eşi , üstsoyu ve altsoyu arasındaki bir hukuki işlem veya uyuşmazlık konusunda alınması gereken kararlarda oy kullanamaz.

Tüzel kişi adına oy kullanacak kişi hakkında da aynı hüküm uygulanır.

MADDE 23 :

3) KARARIN İPTALİ :

Toplantıda hazır bulunan ve kanuna veya tüzüğe aykırı olarak alınan genel kurul kararlarına katılmayan her üye , karar tarihinden başlayarak bir ay içinde , toplantıda hazır bulunmayan her üye kararı öğrenmesinden başlayarak bir ay içinde ve her halde karar tarihinden başlayarak üç ay içinde mahkemeye başvurmak suretiyle kararın iptalini isteyebilir. Genel kurulda hazır bulunan üyenin , iptal davası açabilmesi için yazılı olarak genel kurul başkanlığına ( divan başkanlığı ) verilmiş veya toplantı tutanağına geçirilmiş muhalefeti bulunması gerekir.

Diğer organların , yani yönetim ( merkez yönetim kurulunun yönetim kurulu üyeliğine son verme kararları dahil ) ve denetleme kurulu kararlarına karşı , dernek içi denetim yolları tüketilmedikçe iptal davası açılamaz. Bu nedenle yönetim ve denetim kurullarının iptali istenen kararları için , öncelikle genel kurula başvurma zorunluluğu vardır.

Şubeler yönetim ( şube yönetim kurlunun yönetim kurulu üyeliğine son verme kararları dahil ) ve denetim kurulunun iptali istenen kararlarına karşı da , şube genel kuruluna başvurulur . Şube genel kurulundan da kararın iptali yönünde bir karar alınmaz ise , bu kararın iptali için merkez genel kuruluna başvurulur. Buradan da iptal kararı alınamazsa , iptal davası açılır.

Şubeler genel kurul kararlarının iptali için de öncelikle merkez genel kuruluna başvurulur. Buradan iptal yönünde karar alınamazsa iptal davası açılır.

Şubeler üyelerinin merkez genel kuruluna yaptıkları başvurularla ilgili merkez genel kurul toplantısında oy hakları yoktur. Ayrıca yazılı olarak muhalefet şerhinde bulunmalarına gerek yoktur. Şubeler üyelerinin yaptıkları bu başvurularla ilgili Merkez Genel Kurulunun kararları merkez yönetim kurulu tarafından şubeler yönetim kurullarına tebliğ edilir. Şubeler yönetim kurulları da bu kararları şubeler üyelerine tebliğ ederler. Tebliğler Tebligat Kanununa göre yapılır. Tebliğ tarihinde merkez genel kurul kararını öğrenmiş sayılırlar. Mahkemeye başvurma süresi de bu tarihten itibaren başlar.

Genel kurul kararlarının yok veya mutlak butlanla hükümsüz sayıldığı durumlar saklıdır.

YÖNETİM KURULU

MERKEZ YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU

MADDE 24 :

1) Dernek merkez yönetim kurulu onbeş asıl , onbeş yedek üyeden olmak üzere oluşur.

2) Merkez yönetim kurulu asıl üyeleri arasından Merkez Yönetim Kurulu Başkanı ( Genel Başkan ) , iki Merkez Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ( Genel Başkan Yardımcısı ) , bir Genel Sekreter , bir Genel Sekreter Yardımcısı , bir Sayman , iki Veznedar seçilir.

Zorunlu organların ( yönetim kurulu , denetim kurulu ) seçiminin yapıldığı genel kurul toplantısından sonra , ilk yönetim kurulu toplantısına yönetim kurulunun en yaşlı üyesi başkanlık yapar. Bu toplantıda merkez yönetim kurulu başkanı ( dernek genel başkanı ) , merkez yönetim kurulu başkan yardımcıları ( genel başkan yardımcıları ) , genel sekreter , genel sekreter yardımcısı , sayman ve veznedarların seçimi yapılır.

Seçim gizli oy ve açık sayım usulü ile yapılır. Bu toplantıda yönetim kurulu , yönetim kurulu üye tamsayısı ile toplanır , yönetim kurulu üye tamsayısının üçte ikisi ile karar verir. İlk iki oylamada sonuç alınamazsa , üçüncü oylamada en çok oy alan seçilmiş sayılır.

3) Yönetim kurulu üye sayısı , boşalmalar sebebiyle yedek üyelerin göreve getirilmesine rağmen , üye tamsayısının yarısının altına düşerse , genel kurul , kalan yönetim kurulu üyeleri veya denetim kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrı yapılmazsa , üyelerden birinin istemi üzerine , sulh hakimi , üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

4) Toplantılara yönetim kurulu başkanı ( Genel Başkan ) başkanlık eder. Bulunmadığı hallerde ad çekme sureti ile belirlenen yönetim kurulu başkan yardımcılarından birisi

( Genel Başkan Yardımcılarından birisi ) başkanlık eder.

5) Yönetim kurulu salt çoğunlukla toplanır. Salt çoğunluk ile karar alır.

Salt çoğunlukta çekimser oylar kabul etmeme ( red ) sayılır. Oyların eşit çıkması durumunda öneri reddedilmiş sayılır.

Salt çoğunlukta kesirli sayılar tama tamamlanır , bir sayısı eklenir.

6) Merkez Yönetim kurulu , şube kurma , şube feshetme veya kapatma , şube kurucular kurulunun atanması , üst kuruluşlar ( federasyon , konfederasyon ) kurma veya katılma veya çıkma , temsilcilik kurma ve açma ile kapatma veya fesih , platform oluşturma veya sona erdirme , uluslararası faaliyet , izinle kurulan tesisler , derneğin borçlanması , fonların sağlanması ve tahsisi , yardım ve işbirliği , dernek hizmetlerinin nasıl yürütüleceği , üyeliğe kabul ,

derneğin feshi konularında

yönetim kurulu üye tamsayısının üçte ikisi ile toplanır , üçte ikisi ile karar verir.

Üçte ikinin belirlenmesinde kesirli sayılar tama tamamlanır.

Bu konulardaki kararlar gizli oyla alınır.

7) Yönetim kurulu asıl üyeliklerinde boşalma olduğu takdirde , yönetim kurulu yedek üyeleri arasından seçim yapılır. Bu toplantıda yönetim kurulu , boşalan asıl yönetim kurulu üyesi dışındaki üyelerin tamamı ile toplanır , tamamı toplanan üye tamsayısının üçte ikisi ile karar verir. İlk iki oylamada sonuç alınamazsa , üçüncü oylamada en çok oy alan seçilmiş sayılır. Seçim gizli oy ve açık sayım usulü ile yapılır.

8) Merkez yönetim kurulu başkanlığının ( dernek genel başkanı ) herhangi bir sebeple boşalması halinde , merkez yönetim kurulu derneği temsil yetkisini yönetim kurulu asıl üyeleri arasından seçeceği bir üyeye tevdi eder.

Bu üyenin seçimi için yönetim kurulu yönetim kurulu başkanı dışındaki üyelerin tamamı ile toplanır , tamamı toplanan üye tamsayısının üçte ikisi ile karar verir. İlk iki oylamada sonuç alınamazsa , üçüncü oylamada en çok oy alan seçilmiş sayılır. Seçilen üye en geç kırkbeş gün içerisinde genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırır.

MERKEZ YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ

MADDE 25 :

1) Merkez Yönetim kurulu , derneğin yürütme ve temsil organıdır. Bu görevini kanuna ve dernek tüzüğüne uygun olarak yerine getirir.

2) Temsil görevi , yönetim kurulunca üyelerden birine veya birkaçına verilebilir. Derneği temsil yetkisi merkez yönetim kurulu başkanına ( Dernek Genel Başkanı ) aittir. Kanunlardaki özel hükümler saklı kalmak kaydı ile dernek adına dava açma ve davada husumet yetkisi , merkez yönetim kurulu başkanına ( Dernek Genel Başkanı ) veya ona izafeten bu yetkileri kullanmak üzere merkez yönetim kurulu başkan yardımcılarına

( Dernek Genel Başkan Yardımcısı ) aittir.

Merkez Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları ( Dernek Genel Başkan Yardımcıları ) Merkez Yönetim Kurulu Başkanının ( Dernek Genel Başkanı ) görevinin yerine getirilmesinde ve yetkilerinin kullanılmasında yardımcılık ederler.

3) Merkez Genel Kurulunun verdiği yetki çerçevesinde uluslararası faaliyette bulunmak , yurtiçi ve yurtdışı şubeler kurma konusunda çalışmalar yapmak. Üç kişilik şubeler kurucular kuruluna yetki vermek .

4) Merkez Genel Kurulunun verdiği yetki çerçevesinde yurtiçi ve yurtdışında Temsilcilikler açmak ve temsilcileri seçmek .

5) Platformlar oluşturmak ve yetkililerini seçmek .

6) Dernek iç denetimini dernek merkez yönetim kurulunu temsilen dernek tüzelkişiliği adına yapacak olan denetleme üst kurulu üyelerini seçmek .

7) Tüzüğün 47 . maddesinde düzenlenen yardım ve işbirliği faaliyetlerinde bulunmak . Şubelerin bu konularda yapacağı faaliyetlerle ilgili olarak karar vermek.

8) Genel kurulun verdiği yetki çerçevesinde taşınmaz mal edinme ve satma konularında çalışmalar yapmak.

9) Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak.

10) Derneğin izinle kurabileceği tesisler hakkında genel kurul tarafından verilen yetki çerçevesinde çalışmalar yapmak .

11) Yurt dışına gönderilecek dernek temsilcilerini seçmek , yurt dışındaki derneğe üye olan dernek veya kuruluşların daveti konusunda karar vermek .

12) Yurt dışından yardım alınması konusunda karar vermek .

13) Genel kurul toplantısının ve organlara seçilenlerin idareye bildirilmesi.

14) Dernekte görev alanların mal bildiriminde bulunmalarını sağlamak .

15) Derneğin borçlanması konusunda karar vermek. Şubelerin borçlanması konusunda karar vermek.

16) Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgelerinin , makbuzların bastırılması

17) Dernek gelirlerini toplayacak kişilerin belirlenmesi ve bunlar adına yetki belgesi düzenlenmesi .

18) Dernek yardım sandığının çalıştırılması konusunda karar almak . Dernek gelirlerinden dernek zorunlu giderlerinin ayrılmasından sonra kalan miktarın hangi oranda sandığa aktarılacağı konusunda karar almak . Şubeler yardım sandıklarına şube gelirlerinin hangi oranlarda aktarılacağı konusunda karar vermek ve bu konuda şubeler yönetim kurullarına yetki vermek .

19) Dernek üye sayısının 100 kişiden çok olması koşuluyla dernek hizmetlerinin gönüllüler veya ücretliler aracılığıyla yürütülmesi konusunda karar vermek .

20) Tüzüğün 49 . maddesinde düzenlenen beyanname verme yükümlülüğünü yerine getirmek .

21) Üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma konusunda karar vermek .

22) Dernek hizmetlerinde görev alan ücretli olarak çalışan üyelerin görevleri , iş sözleşmelerinin kurulması , sona erdirilmesi , feshedilmesi , çalışma koşulları vb. gibi konularda karar vermek .

23) Dernek yönetim kurulu toplantılarının gün , yer ve saatini belirlemek.

24) Yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlarla ortak projeler konusunda karar vermek . Bu projeler için yurt içi ve yurtdışı kurum ve kuruluşlardan fonlar sağlamak. Bu fonların kullanımı konusunda karar vermek.

25) Üst üste üç veya yıl içinde toplam on yönetim kurulu toplantısına izinsiz , özürsüz katılmayan yönetim kurulu asıl üyesinin yönetim kurulu üyeliğine yönetim kurulu tarafından son verilir. Yerine yönetim kurulu yedek üyeleri arasından seçim yapılır. Bu seçim gizli oy ve açık sayım usulü ile yapılır. Bu toplantıda yönetim kurulu , görevine son verilen asıl yönetim kurulu üyesi dışındaki üyelerle toplanır , tamamı toplanan bu üyelerin üçte ikisi ile karar verir. İlk iki oylamada sonuç alınamazsa , üçüncü oylamada en çok oy alan seçilmiş sayılır.

Yukarıda açıklanan nedenle , yönetim kurulu üyeliğine son verilen yönetim kurulu üyesi hakkındaki göreve son verme ile ilgili mahkeme kararı kesinleşinceye kadar dernek zorunlu organlarının ( yönetim ve denetim kurulu ) seçiminin yapıldığı genel kurullarda zorunlu organlar için aday olamaz.

Göreve son verme yönündeki yönetim kurulu kararı mahkemece kesinleşirse , mahkeme kararı sicil dosyasına işlenir. Mahkeme kararının kesinleşmesinden itibaren iki yıl sonra bu karar sicil dosyasından silinir.

Üç yılda bir zorunlu organların seçiminin yapıldığı Genel Kurulun yapılmasına altı aylık bir süre var iken , yönetim kurulu tarafından yukarıda açıklanan nedenle yönetim kurulu üyeliğine son verilemez.

26) Dernek merkez yönetim kurulu ( dernek genel başkanlığı ) başkanlığının ve yönetim kurulu asıl üyeliklerinin boşalması hallerinde yerlerine seçim yapmak .

27) Şubeler üyelerinin merkez genel kuruluna yaptıkları itirazlarla ilgili merkez genel kurulu tarafından alınan kararların şubeler yönetim kurullarına tebliğ edilmesi .

28) Tüzüğün 45 . maddesinde yazılı üst kuruluşlar konusunda merkez Genel Kurulunun verdiği yetki çerçevesinde çalışmalar yapmak .

29) Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak

MERKEZ DENETİM KURULU

MADDE 26 :

Merkez Denetim Kurulu beş asıl ve beş yedek üyeden oluşur.

Denetim Kurulunun seçildiği genel kurul toplantısından sonraki ilk denetim kurulunun toplantısına denetim kurulunun en yaşlı üyesi başkanlık eder.

Bu toplantıda denetim kurulu başkanı ile denetim kurulu başkan yardımcısı seçilir. Bu toplantıda denetim kurulu üye tamsayısı ile toplanır , üye tamsayısının üçte ikisi ile karar verir. İlk iki oylamada sonuç alınamazsa , üçüncü oylamada en çok oy alan seçilmiş sayılır. Seçim gizli oy ve açık sayım usulü ile yapılır.

Denetim kurulu başkanlığında veya denetim kurulu asıl üyeliklerinde boşalmalar olduğunda , denetim kurulu yedek üyeler arasından seçim yapar. Bu toplantıda denetim kurulu boşalan üye dışındaki üyelerin tamamı ile toplanır , tamamı toplanan üye sayısının üçte ikisi ile karar verir.

Denetim kurulu , denetleme görevini , dernek tüzüğünde belirtilen esas ve usullere göre yapar. Denetleme sonuçlarını bir raporla yönetim kuruluna ve genel kurula sunar.

Dernekte iç denetim esastır. Genel kurul , merkez yönetim kurulunu temsilen dernek tüzelkişiliği adına denetleme üst kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılır. Genel kurul ve merkez yönetim kurulunu temsilen dernek tüzelkişiliği adına denetleme üst kurulu tarafından denetim yapılmış olması , denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu , derneğin tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip , göstermediğini , defter , hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını , dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine , her türlü bilgi , belge ve kayıtların , dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi , yönetim yerleri , müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

GENEL KURUL TOPLANTISI VE ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ

MADDE 27 :

Dernek , genel kurulu izleyen 30 gün içinde , yönetim ve denetim kurulu ile derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyeleri mülki idare amirliğine bildirmekle yükümlüdür. Dernek organlarında ve yerleşim yerinde meydana gelen değişiklikler de aynı usule tabidir.

Genel kurul sonuç bildiriminin şekli , içeriği ve gerekli belgeler yönetmelikte düzenlendiğinden , yönetmelik uygulanır.

Bu hüküm şubeler için de uygulanır.

DERNEĞİN GELİRLERİ

MADDE 28 :

a) Dernek gelirleri , üye ödentisi , dernek faaliyetleri sonucunda veya dernek malvarlığından elde edilen gelirler ile bağış ve yardımlardan oluşur.

b) Yurtiçindeki ; Aynı gerçek veya Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri gereği ticari iş sayılan işleri yapan gerçek , adi ortaklık ortakları ve şirket tüzelkişilikleri aynı yıl içerisinde 2500YTL. nakdi bağışı aşan bağış yapamaz . Bu oran her yıl % 50 oranında artırılır. Aşağıda c, d, e ve f fıkralarında düzenlenen hallerde bu hüküm uygulanmaz.

c) Dernek tüzüğünün 47 . maddesinde yazılı yardım ve işbirliği ile elde edilen yardımlar.

d) Dernek tüzüğünün 50. maddesinde yazılı yurtdışından alınan yardımlar.

e) Dernek tüzüğünün 32. maddesinde yazılı derneğin izinle kurabileceği tesislerin işletilmesinden elde edilen gelirler.

f) Yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlardan sağlanan fonlar. Fonlar tahsis edildiği amacın dışında kullanılamaz.

g) Üyeler girişte 1YTL Giriş aidatı , aylık 50YKR. Olmak üzere , Yıllık 6 YTL. Toplam aidat ( ödenti ) öderler.

Üyenin bu borcu yerine getirmemesi durumunda , derneğin alacağını elde etme hakkı vardır. Bu hak Borçlar Kanunu uyarınca beş yılda zamanaşımına uğrar.

h) Dernek adına gazete , dergi , bülten gibi basılı eserler vererek bunların karşılığında para veya başkaca yardım almak yasaktır.

i) Dernek tarafından düzenlenen kursların ücretli olup olmaması konusunda merkez ve şubeler yönetim kurulları karar verir.

k) Derneğe yapılan yardımlar makbuzla , biletle , belirli yerlere kutu koymak suretiyle , bankalarda hesap açtırarak , yardım pulu çıkararak , eşya piyangosu düzenleyerek , kültürel gösteriler ve sergiler düzenleyerek , spor gösterileri , festival , yurtiçi ve yurtdışı geziler ve eğlenceler düzenleyerek , bilgileri otomatik ya da elektronik olarak işleme tabi tutmuş sistemler kullanmak suretiyle toplanabilir.

GELİR VE GİDERLERDE USUL İLE DERNEK DEFTERLERİ

MADDE 29 :

Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer . Alındı belgeleri ve harcama belgelerinin saklama süresi beş yıldır.

Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri yönetim kurulu kararı ile bastırılır. Alındı belgelerinin şekli , bastırılması , onaylanması ve kullanılması ile dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak yetki belgesine ilişkin hususlar yönetmelikle düzenlendiğinden , yönetmelik hükümleri uygulanır.

Dernek genel merkezinin ve şubelerinin gelirleri , dernek merkez yönetim kurulunca bastırılan alındı belgeleri ve makbuzlar karşılığında alınır. Bastırılan ve dernek şubelerine gönderilen alındı belgeleri ve gelir makbuzlarının seri ve sıra numaralarına ait kayıtlar dernek genel merkezinde tutulur. Dernek şubeleri aldıkları ve kullandıkları alındı belgeleri ve makbuzlar nedeniyle dernek merkez yönetim kuruluna karşı mali sorumluluk taşırlar. Makbuzların dip koçanlarının saklanma süresi beş yıldır.

Beş YTL. ye kadar harcamaların makbuz veya fatura gibi bir belge ile tevsik edilmesi zorunlu değildir. Ancak bütün harcamaların yönetim kurulu kararına dayanması zorunludur.

Genel kurulca onaylanan bütçede öngörülmüş bulunmak kaydıyla (5)beş YTL. yi aşmayan harcamalar ile genel tarifeye bağlı giderler için ayrıca karar alınmasına gerek yoktur. Giderlere ait belgeleri saklama süresi beş yıldır.

Dernek gelirlerini toplayacak kişiler yönetim kurulu kararıyla belirlenir ve bunlar adına yetki belgesi düzenlenir.

Dernek tarafından tutulacak defter ve kayıtlar ile ilgili usul ve esaslar yönetmelikte düzenlendiğinden , yönetmelik hükümleri uygulanır. Bu defterlerin dernekler biriminden

( Dernekler birimi ; İllerde il dernekler müdürlüğünü , ilçelerde dernekler büro şefliğini ifade eder. Büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan ilçe kaymakamlıklarında ayrıca ilçe dernekler büro şeflikleri oluşturulmadığından , bu durumda il dernekler müdürlüğü görevlidir. ) ya da noterden onaylı olması zorunludur.

Dernek aşağıda yazılı defterleri tutar

1-Üye Kayıt Defteri ; Derneğe girenlerin kimlikleri, derneğe giriş tarihleri, aylık veya yıllık aidatları bu deftere yazılır.

2-Karar Defteri ; Yönetim kurullarının kararları tarih ve no sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı başkan ve üyelerce imzalanır.

3-Gelen ve Giden Evrak Defteri; Gelen ve giden evrak tarih ve numarası ile bu deftere kayıt olunur.

4-Gelir-Gider Defteri; Dernek namına alınan bütün paraların alındıkları ve harcanan paraların verdikleri yerler açık ve düzenli olarak bu defterde gösterilir.

5-Bütçe Kesin Hesap ve Bilanço Defteri; Bütçe, kesin hesap ve bilançolar bu defterde işlenir.

6-Demirbaş Defteri; Derneğe ait demirbaş eşyaları bu deftere işlenir.

7-Alındı Belgesi Kayıt Defteri; Alındı Belgeleri bu deftere işlenir.

8- Denetleme Üst Kurulu dosyası , Sicil Dosyası .

TAŞINMAZ MAL EDİNME

MADDE 30 :

Dernek , merkez genel kurulunun yetki vermesi üzerine merkez yönetim kurulu kararıyla taşınmaz mal satın alabilir veya taşınmaz mallarını satabilir. Dernek edindiği taşınmazları , tapuya tescilinden itibaren bir ay içinde mülki idare amirliğine ( Dernek merkezinin bulunduğu kaymakamlık ) bildirmekle yükümlüdür.

DERNEĞİN YARDIM SANDIĞI KURMASI

MADDE 31 :

Dernek , tüzüğünde yazılı olmak ve sağlanan karı üyelerine paylaştırmamak , gelir , faiz veya başka adlarla üyelerine aktarmamak koşuluyla üyelerinin yiyecek , giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini , düğün , sünnet , cenaze ihtiyaçlarını , ulusal ve dinsel bayramlarda ayni veya nakdi yardım yapmak ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak , başarılı ancak maddi koşulları olumsuz olan öğrencilere ayni veya nakdi eğitim bursu vermek amacıyla yardım sandığı kurabilir.

Yardım sandığına , dernek zorunlu giderleri ayrıldıktan sonra kalan dernek gelirlerinin belirli bir oranında katkı sağlanır. Bu katkı payını merkez yönetim kurulu belirler. Merkez yönetim kurulu şubeler gelirlerinden şube yardım sandıklarına hangi oranda katkı sağlanacağını da belirler , bu konuda şube yönetim kurullarına yetki verir.

Yardım sandığının çalışmasını yönetim kurulu sağlar.

DERNEĞİN İZİNLE KURABİLECEĞİ TESİSLER

MADDE 32 :

Dernek , tüzüğünde gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere , merkez , şubeleri ve temsilciliklerinin bulunduğu yerlerde eğitim ve öğretim faaliyetleri için yurt , pansiyon , kitaplık , okuma odası , kültürel etkinlikler için salon açabilir , radyo ve televizyon kurabilir , sportif faaliyetler için spor sahası , spor salonu , dinlenme ihtiyacını karşılamak amacıyla kamp tesisleri , sosyal yardım faaliyetleri için çocuk bakım yuvası , huzur evi , aş ocağı , kadın bakım evi , düğün salonları , kafeterya , çay bahçesi , üyeleri için lokaller açabilir. Lokallerinde alkollü içki kullanılması ile bu tesislerin işletilmesi mülki idare amirinden ( Dernek merkezinin bulunduğu kaymakamlık ) izin almasına bağlıdır.

Bu tesislerin açılması , işletilmesi ve kapatılmasına ilişkin esas ve usuller yönetmelikle düzenlendiğinden , yönetmelik hükümleri uygulanır.

DERNEĞİN SONA ERMESİ , MALVARLIĞININ TASFİYESİ VE MALVARLIĞININ ÖZGÜLENMESİ

SONA ERME

MADDE 33 :

1) KENDİLİĞİNDEN :

a) Amacın gerçekleşmesi , gerçekleşmesinin olanaksız hale gelmesi veya sürenin sona ermesi ,

b) İlk genel kurul toplantısının kanunda öngörülen sürede yapılmamış ve zorunlu organların oluşturulmamış olması ,

c) Borç ödemede acze düşmüş olması ,

d) Tüzük gereğince yönetim kurulunun oluşturulmasının olanaksız hale gelmesi ,

e) Olağan genel kurul toplantısının iki defa üst üste yapılamaması .

Her ilgili , sulh hakiminden , derneğin kendiliğinden sona erdiğinin tespitini isteyebilir.

MADDE 34 :

2) GENEL KURUL KARARI İLE :

Genel kurul , her zaman derneğin feshine karar verebilir.

MADDE 35 :

3) MAHKEME KARARI İLE :

Derneğin amacı , kanuna veya ahlaka aykırı hale gelirse , Cumhuriyet Savcısının veya bir ilgilinin istemi üzerine mahkeme , derneğin feshine karar verir. Mahkeme , dava sırasında faaliyetten alıkoyma dahil gerekli bütün önlemleri alır.

MALVARLIĞININ TASFİYESİ VE ÖZGÜLENMESİ

MADDE 36 :

Genel kurul kararı ile feshedilen veya kendiliğinden sona erdiği tespit edilen derneğin para , mal ve haklarının tasfiyesi tüzükte gösterilen esaslara göre yapılır.

Bu iki halde ( genel kurul kararı ile fesih ve kendiliğinden sona erme ) derneğin malvarlığının tasfiyesi , Türk Medeni Kanununun 53. maddesine göre , Türk Medeni Kanununun terekenin resmi tasfiyesine ilişkin hükümlerine göre yapılır. Yine bu iki halde derneğin malvarlığı Türk Medeni Kanununun 54. maddesine göre en yakın amacı güden kamu kurum veya kuruluşuna geçer . ( özgülenir ) Bu malvarlığı olanak ölçüsünde daha önce özgülendiği amaç için kullanılır.

Dernek mahkeme kararı ile feshedilmişse , derneğin malvarlığı , mahkeme kararıyla derneğin amacına en yakın ve kapatıldığı tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Derneğin feshedilmesi için hakkında soruşturma veya dava açıldığında , dernek fesih ve buna bağlı olarak dernek mallarının devrine dair bir karar aldığı takdirde , soruşturma ve dava sonuçlanıncaya kadar devir işlemi yapılmaz.

Tasfiye işlemleri sonucu derneklerin defter ve belgelerinin saklanma usulü , süresi ve tasfiyeye ilişkin gerekli belgeler yönetmelikle düzenlendiğinden yönetmelik hükümleri uygulanır.

 

DERNEĞİN ŞUBE KURMASI

MADDE 37 :

KURULUŞ :

Şube , dernek faaliyetlerinin yürütülebilmesi için bir derneğe bağlı olarak açılan , tüzel kişiliği olmayan ve bünyesinde organları bulunan alt birimdir.

Dernek , gerekli görülen yerlerde merkez genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla ,

( Şube açma yetkisi ) dernek merkez genel kurulunca yetki verilen dernek merkez yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu , şube açılacak yerin en büyük mülki amirine şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri verir.

Şube kuruluş bildiriminin içeriği ve gerekli belgeler , yönetmelikle düzenlendiğinden yönetmelik hükümleri uygulanır.

ŞUBENİN ORGANLARI VE UYGULANACAK HÜKÜMLER

MADDE 38 :

Her şubede genel kurul ve yönetim kurulu ile denetim kurulu veya denetçi bulunması zorunludur.

Şubeler olağan genel kurul toplantılarının en geç üç yılda bir yapılması zorunludur. Şube genel kurul toplantıları şubenin bulunduğu yerde yapılır.

Şubeler olağan genel kurul toplantılarını dernek merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.

Bu organların görev ve yetkileri ile şubelere ilişkin diğer hususlar hakkında tüzük ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

ŞUBELER GENEL KURULLARININ GÖREVLERİ

MADDE 39 :

1)Şube zorunlu organlarının ( Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu ) seçilmesi.

Şube organlarının seçiminde seçim serbest , gizli oy , açık sayım ve döküm esasına ve dernek tüzüğündeki hükümlere göre yapılır. Seçim işleri için üç kişilik seçim sandık kurulu oluşturulur. Seçim sandık kurulunun çalışmaları sırasında gözlemci bulundurulur. Adaylar gözlemci olamaz.

Hakkında şubeler yönetim kurulları tarafından dernek üyeliğinden çıkarılma kararı alınan üyeler çıkarma kararı ile ilgili olarak mahkemece verilecek karar kesinleşinceye kadar şubeler zorunlu organlarının ( Yönetim Kurulu – Denetim Kurulu ) seçiminde , bu organlar için şubeler genel kurullarında aday olamazlar.

Hakkında şubeler yönetim kurulları tarafından şubeler yönetim kurulları üyeliğinden çıkarılma cezası verilen üyeler çıkarma kararı ile ilgili olarak mahkemece verilecek karar kesinleşinceye kadar şubeler zorunlu organlarının ( yönetim kurulu – denetim kurulu ) seçiminde , bu organlar için şubeler genel kurullarında aday olamazlar.

Adaylar listeli seçim usulü olan bloke liste veya karma liste ile seçime girerler. Seçimin bu usullerden hangisi ile yapılacağı konusunda genel kurulca karar verilir. Bu konudaki karar genel kurula katılanların salt çoğunluğu ile verilir.

2) Şube Yönetim ve denetleme kurulu raporlarının görüşülmesi ve ibrası .

3) Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabulü.

4) Yönetim kurulunun üyeliğe kabul hakkında son kararı vermek .

5) Şubenin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görmek.

6) Şubenin diğer organlarını ( yönetim kurulu ve denetleme kurulu ) denetlemek ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden almak .

7) Şube yönetim kurulunca hakkında üyelikten çıkarma kararı alınan şube üyelerinin itiraz başvuruları hakkında karar almak .

Şube yönetim kurulunca hakkında yönetim kurulu üyeliğinden çıkarma cezası kararı alınan şube yönetim kurulu üyelerinin itiraz başvuruları hakkında karar almak .

8) Şube yönetim ve denetim kurullarının kararları hakkında şube üyeleri tarafından yapılan itirazlar ile ilgili karar almak .

9) Merkez genel kuruluna itiraz eden şube üyelerinin itirazları ile ilgili olarak verilen merkez genel kurul kararlarının merkez yönetim kurulu tarafından tebliğ edilmesi üzerine şube üyelerine bu kararları Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ etmek.

10) Mevzuatta ve dernek tüzüğünde genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi .

ŞUBELER YÖNETİM KURULLARININ OLUŞUMU

MADDE 40 :

1) Şube yönetim kurulu onbeş asıl , onbeş yedek üyeden olmak üzere oluşur.

2) Şube yönetim kurulu asıl üyeleri arasından Şube Yönetim Kurulu Başkanı , iki Şube Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı , bir Şube Sekreteri , bir Şube Sekreter Yardımcısı , bir Sayman , iki Veznedar seçilir.

Zorunlu organların ( yönetim kurulu – denetim kurulu ) seçiminin yapıldığı genel kurul toplantısından sonra , ilk şube yönetim kurulu toplantısına yönetim kurulunun en yaşlı üyesi başkanlık yapar . Bu toplantıda şube yönetim kurulu başkanı , şube yönetim kurulu başkan yardımcıları , şube sekreteri , şube sekreter yardımcısı , sayman ve veznedarların seçimi yapılır.

Seçim gizli oy ve açık sayım usulü ile yapılır. Bu toplantıda yönetim kurulu , yönetim kurulu üye tamsayısı ile toplanır , yönetim kurulu üye tamsayısının üçte ikisi ile karar verir. İlk iki oylamada sonuç alınamazsa , üçüncü oylamada en çok oy alan seçilmiş sayılır.

3) Yönetim kurulu üye sayısı , boşalmalar sebebiyle üye tamsayısının yarısının altına düşerse , genel kurul , kalan yönetim kurulu üyeleri veya denetim kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrı yapılmazsa , üyelerden birinin istemi üzerine , sulh hakimi , üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

4) Toplantılara Şube Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık eder. Bulunmadığı hallerde ad çekme sureti ile belirlenen Şube Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılarından birisi başkanlık eder.

5) Yönetim kurulu salt çoğunlukla toplanır. Salt çoğunluk ile karar alır.

Salt çoğunlukta çekimser oylar kabul etmeme ( red ) sayılır. Oyların eşit çıkması durumunda öneri reddedilmiş sayılır.

Salt çoğunlukta kesirli sayılar tama tamamlanır , bir sayısı eklenir.

6) Yönetim kurulu ; Platform oluşturma veya sona erdirme ve yetkililerini seçme , üyeliğe kabul konularında yönetim kurulu üye tamsayısının üçte ikisi ile toplanır , üçte ikisi ile karar verir.

Üçte ikinin belirlenmesinde kesirli sayılar tama tamamlanır.

Bu konulardaki kararlar gizli oyla alınır.

7) Yönetim kurulu asıl üyeliklerinde boşalma olduğu takdirde yönetim kurulu yedek üyeleri arasından seçim yapılır. Bu toplantıda yönetim kurulu , boşalan asıl yönetim kurulu üyesi dışındaki üyelerin tamamı ile toplanır , tamamı toplanan üye tamsayısının üçte ikisi ile karar verir. İlk iki oylamada sonuç alınamazsa , üçüncü oylamada en çok oy alan seçilmiş sayılır.

Seçim gizli oy ve açık sayım usulü ile yapılır.

8) Şube yönetim kurulu başkanlığının herhangi bir sebeple boşalması halinde , şube yönetim kurulu şubeyi temsil yetkisini yönetim kurulu asıl üyeleri arasından seçeceği bir üyeye tevdi eder.

Bu üyenin seçimi için yapılan toplantıda yönetim kurulu , şube yönetim kurulu başkanı dışındaki üyelerin tamamı ile toplanır , tamamı toplanan üye tamsayısının üçte ikisi ile karar verir.

İlk iki oylamada sonuç alınamazsa , üçüncü oylamada en çok oy alan seçilmiş sayılır.

Seçilen üye en geç kırkbeş gün içerisinde genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırır.

ŞUBELER YÖNETİM KURULLARININ GÖREVLERİ

MADDE 41 :

1) Şube Yönetim kurulu , şubenin yürütme ve temsil organıdır. Bu görevini kanuna ve dernek tüzüğüne uygun olarak yerine getirir.

2) Temsil görevi , yönetim kurulunca üyelerden birine veya birkaçına verilebilir. Şubeyi temsil yetkisi şube yönetim kurulu başkanına aittir.

Şubelerin Kanunlardaki özel hükümler saklı kalmak kaydı ile dernek adına dava açma ve davada husumet yetkisi yoktur.

Şube yönetim kurulu başkan yardımcıları şube yönetim kurulu başkanının görevinin yerine getirilmesinde ve yetkilerinin kullanılmasında yardımcılık ederler.

3) Platformlar oluşturmak ve yetkililerini seçmek .

4) Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak.

5) Genel kurul toplantısının ve organlara seçilenlerin idareye bildirilmesi.

6) Şubede görev alanların mal bildiriminde bulunmalarını sağlamak .

7) Şube gelirlerini toplayacak kişilerin belirlenmesi ve bunlar adına yetki belgesi düzenlenmesi .

8) Şube yardım sandığının çalıştırılması konusunda karar almak . Şube gelirlerinden şube zorunlu giderlerinin ayrılmasından sonra kalan miktarın Dernek merkez yönetim kurulunun verdiği yetki çerçevesinde hangi oranda sandığa aktarılacağı konusunda karar almak .

9) Tüzüğün 49. maddesinde düzenlenen beyanname verme yükümlülüğünü yerine getirmek. .

10) Üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma konusunda karar vermek .

11) Şube yönetim kurulu toplantılarının gün , yer ve saatini belirlemek.

12) Üst üste üç veya yıl içinde toplam on şube yönetim kurulu toplantısına izinsiz , özürsüz katılmayan şube yönetim kurulu asıl üyesinin şube yönetim kurulu üyeliğine yönetim kurulu tarafından son verilir. Yerine yönetim kurulu yedek üyeleri arasından seçim yapılır. Bu seçim gizli oy ve açık sayım usulü ile yapılır. Bu toplantıda yönetim kurulu yönetim kurulu asıl üyeliğine son verilen üye dışındaki üyelerin tamamı ile toplanır , tamamı toplanan üye tamsayısının üçte ikisi ile karar verir. İlk iki oylamada sonuç alınamazsa üçüncü oylamada en çok oy alan seçilmiş sayılır.

Yukarıda açıklanan nedenle , şube yönetim kurulu üyeliğine son verilen yönetim kurulu üyesi hakkındaki göreve son verme ile ilgili mahkeme kararı kesinleşinceye kadar dernek zorunlu organlarının ( yönetim ve denetim kurulu ) seçiminin yapıldığı genel kurullarda zorunlu organlar için aday olamaz.

Yönetim kurulu üyeliğine son verme yönündeki yönetim kurulu kararı mahkemece kesinleşirse , mahkeme kararı sicil dosyasına işlenir. Mahkeme kararının kesinleşmesinden itibaren iki yıl sonra bu karar sicil dosyasından silinir.

Üç yılda bir zorunlu organların seçiminin yapıldığı Şube Genel Kurulunun yapılmasına altı aylık bir süre var iken , şube yönetim kurulu tarafından yukarıda açıklanan nedenle şube yönetim kurulu asıl üyeliğine son verilemez.

13) Şube yönetim kurulu başkanlığının ve şube yönetim kurulu asıl üyeliklerinin boşalması hallerinde yerlerine seçim yapmak .

14) Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak

ŞUBELER DENETİM KURULLARININ GÖREVLERİ

MADDE 42 :

ŞUBE DENETİM KURULU :

Şubeler Denetim Kurulu beş asıl ve beş yedek üyeden oluşur.

Şube Denetim Kurulunun seçildiği şube genel kurul toplantısından sonraki ilk şube denetim kurulunun toplantısına şube denetim kurulunun en yaşlı üyesi başkanlık eder.

Bu toplantıda denetim kurulu başkanı ile denetim kurulu başkan yardımcısı seçilir. Bu toplantıda denetim kurulu üye tamsayısı ile toplanır , üye tamsayısının üçte ikisi ile karar verir. İlk iki oylamada sonuç alınamazsa , üçüncü oylamada en çok oy alan seçilmiş sayılır. Seçim gizli oy ve açık sayım usulü ile yapılır.

Şube Denetim kurulu başkanlığında veya Şube denetim kurulu asıl üyeliklerinde boşalmalar olduğunda , denetim kurulu yedek üyeler arasından seçim yapar. Bu toplantıda denetim kurulu boşalan üye dışındaki üyelerin tamamı ile toplanır , tamamı toplanan üye sayısının üçte ikisi ile karar verir.

Denetim kurulu , denetleme görevini , dernek tüzüğünde belirtilen esas ve usullere göre yapar. Denetleme sonuçlarını bir raporla şube yönetim kuruluna ve şube genel kuruluna sunar.

Dernekte iç denetim esastır. Şube Genel kurulu , dernek merkez yönetim kurulunu temsilen dernek tüzelkişiliği adına denetleme üst kurulu , şube yönetim kurulu veya şube denetim kurulu tarafından iç denetim yapılır. Şube Genel kurulu , dernek merkez yönetim kurulunu temsilen dernek tüzelkişiliği adına denetleme üst kurulu , Şube yönetim kurulu tarafından denetim yapılmış olması , şube denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Şube Denetim kurulu , Şubenin derneğin tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip , göstermediğini , defter , hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını , dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde şube yönetim kuruluna ve toplandığında şube genel kuruluna sunar.

Şube Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine , her türlü bilgi , belge ve kayıtların , şube yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi , yönetim yerleri , müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

İÇ DENETİM

MADDE 43 :

Dernekte iç denetim esastır. Genel kurul , yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi , bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul , yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması , denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu ; derneğin , tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini , defter , hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını , dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar .

Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine , her türlü bilgi , belge ve kayıtların , dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi , yönetim yerleri , müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

DENETLEME ÜST KURULU

MADDE 44 :

Dernek merkez yönetim kurulu asıl üyelerinden oluşturulur. Kurul beş üyeden oluşur. Dernek merkez yönetim kurulu başkanı ( Dernek Genel Başkanı ) kurulun doğal ( tabii ) başkanıdır. Diğer dört üye merkez yönetim kurulu asıl üyeleri arasından gizli oyla seçilir. Bu toplantıda yönetim kurulu üye tamsayısı ile toplanır , üye tamsayısının üçte ikisi ile karar verir. İlk iki oylamada sonuç alınamazsa , üçüncü oylamada en çok oy alan seçilmiş sayılır. Üçte iki kesirli sayılar tama tamamlanarak belirlenir.

Kurul , dernek merkezinde , şubelerde , temsilciliklerde , izinle kurulan tesislerde , yönetim yerlerinde , müesseselerde ve eklentilerinde çalışma yapar.

Kurulun çalışmaları sırasında , şube ve temsilcilik yetkililerinin , tesis ve eklentilerinin yetkililerinin bulunmaları zorunludur. Bu yetkililer bulunmadıkça kurul çalışma yapamaz.

Dernekte iç denetim esas olduğundan , kurul merkez yönetim kurulunu temsilen dernek tüzelkişiliği adına üst kurul statüsü ile iç denetim görevini yapar.

Kurul üyelerinin istemi üzerine , her türlü bilgi , belge ve kayıtların , yetkililer tarafından gösterilmesi veya verilmesi , yönetim yerleri , müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

Çalışmalar sonunda ortaya çıkan olumsuzlukların giderilmesi için gerekli kararları alır. Bu kararların yerine getirilmesi zorunludur.

DERNEĞİN ÜST KURULUŞLAR KURMASI

MADDE 45 :

Üst kuruluş , derneklerin oluşturduğu tüzel kişiliği bulunan federasyonları ve federasyonların oluşturduğu konfederasyonları ifade eder.

Federasyonlar , kuruluş amaçları aynı olan en az beş derneğin , amaçlarını gerçekleştirmek üzere üye sıfatıyla bir araya gelmeleri suretiyle kurulur.

Her federasyonun bir tüzüğü bulunur.

Federasyon , kuruluş bildirimi , tüzük ve gerekli belgelerin yerleşim yerinin en büyük mülki amirine verilmesiyle tüzel kişilik kazanır.

Konfederasyonlar , kuruluş amaçları aynı olan en az üç federasyonun , amaçlarını gerçekleştirmek üzere üye sıfatıyla bir araya gelmeleri suretiyle kurulur.

Her konfederasyonun bir tüzüğü bulunur.

Konfederasyon , kuruluş bildirimi , tüzük ve gerekli belgelerin yerleşim yerinin en büyük mülki amirine verilmesiyle tüzel kişilik kazanır.

Dernek , bağlı olduğu federasyonun , federasyonlar da bağlı oldukları konfederasyonun genel kurulunda en az üç üye ile temsil olunurlar . Derneğin federasyonda üçten fazla sayıdaki temsilci ile temsil edilmesi konusu dernek merkez genel kurulunca belirlenir. Temsilci üyeler , ilgili derneklerin ve federasyonların genel kurullarınca seçilirler.

Federasyonların üye sayısının beşten ve konfederasyonların üye sayısının üçten aşağı düştüğü ve bu durum üç ay içinde giderilmediği takdirde haklarında kendiliğinden sona erme hükümleri uygulanır.

Federasyonlar ve konfederasyonlar temsilcilik dışında her ne ad altında olursa olsun , başka bir örgüt kuramazlar.

ULUSLARARASI FAALİYET

MADDE 46 :

Dernek , tüzüğünde gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere uluslararası faaliyette veya işbirliğinde bulunabilir. Yurt dışında temsilcilik veya şube açabilir. Yurt dışında dernek veya üst kuruluş ( federasyon – konfederasyon ) kurabilir veya yurt dışında kurulmuş dernek veya kuruluşlara katılabilir.

Yabancı dernekler , Dışişleri Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle İçişleri Bakanlığının izniyle dernekle işbirliğinde bulunabilir , derneğe katılabilir. Derneğin kuracağı

federasyona katılabilir.

YARDIM VE İŞBİRLİĞİ :

MADDE 47 :

Dernek , tüzüğünde gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere , benzer amaçlı derneklerden , işçi ve işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan maddi yardım alabilir ve adı geçen kurumlara maddi yardımda bulunabilir.

5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere , dernek kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütebilir. Bu projelerde kamu kurum ve kuruluşları , proje maliyetlerinin en fazla % ellisi oranında ayni veya nakdi katkı sağlayabileceğinden , dernek projenin % elli maliyetini karşılamak zorundadır.

DERNEK GÖREVLİLERİ VE ÜCRETLERİ :

MADDE 48 :

Üye sayısının 100 kişiden çok olması koşuluyla dernek hizmetleri gönüllüler veya yönetim kurulu kararı ile göreve başlatılan ücretliler aracılığıyla yürütülür.

Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine ücret verilebilir. Verilecek ücret ile her türlü ödenek , yolluk ve tazminatlar genel kurul tarafından tespit olunur. Yönetim ve denetim kurulu üyeleri dışındaki üyelere ücret , huzur hakkı veya başka bir ad altında herhangi bir karşılık ödenemez.

Dernek hizmetleri için ücretli olarak görevlendirilecek üyelere verilecek her türlü ödenek , ücret , gündelik , yolluk ve tazminat miktarları genel kurul tarafından tespit olunur.

Geçici olarak görev verilen dernek üyelerine verilecek her türlü ödenek , yolluk ve tazminatlar genel kurul tarafından tespit olunur.

BEYANNAME VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

MADDE 49 :

Dernek , yıl sonu itibarıyla faaliyetlerini , gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını düzenleyeceği beyanname ile her yıl Nisan ayı sonuna kadar mülki idare amirliğine ( Derneğin merkezinin bulunduğu yer mülki idare amirliği ) vermekle yükümlüdürler. Beyannamenin düzenlenmesine ilişkin esas ve usuller yönetmelikte düzenlendiğinden yönetmelik uygulanır.

YURT DIŞINDAN YARDIM ALINMASI :

MADDE 50 :

Dernek mülki idare amirliğine ( Derneğin merkezinin bulunduğu Kaymakamlık ) önceden bildirimde bulunmak koşuluyla yurt dışındaki kişi , kurum ve kuruluşlardan ayni ve nakdi yardım alabilir.

Bildirimin şekli ve içeriği yönetmelikte düzenlendiğinden yönetmelik uygulanır.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması zorunludur. Ayni yardımların da gümrük denetiminden geçirilmesi zorunludur.

Bu yardımı sadece dernek genel merkezi alabilir.

TEMSİLCİLİK

MADDE 51 :

Temsilcilik , dernek faaliyetlerinin yürütülebilmesi için bir derneğe bağlı olarak açılan , tüzel kişiliği ve bünyesinde organları bulunmayan alt birimdir.

Dernek , gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açabilir.

Temsilcilik yetkilisi olarak üç kişilik temsilci görevlendirilir . Bu temsilciler dernek merkez yönetim kurulu tarafından seçilirler. Bu seçim için dernek merkez yönetim kurulu üye tamsayısı ile toplanır , üye tamsayısının üçte ikisi ile karar verir. İlk iki oylamada sonuç alınamazsa , üçüncü oylamada en çok oy alan seçilmiş sayılır. Temsilcilerin görevlerine aynı usulle her zaman son verilebilir.

Temsilcilikler , şube veya dernek genel kurullarında temsil edilmezler. Şubeler temsilcilik açamazlar. Dernek merkezi tarafından açılabilirler. Temsilciliğin adresi , yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülki idare amirliğine ( Temsilciliğin bulunduğu yer kaymakamlığı veya valiliği ) yazılı olarak bildirilir.

PLATFORM OLUŞTURMA :

MADDE 52 :

Platform , derneklerin kendi aralarında veya vakıf , sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere girişim , hareket ve benzeri adlarla oluşturdukları tüzel kişiliği bulunmayan geçici nitelikteki birliktelikleri ifade eder.

Dernek , amaçları ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda , diğer derneklerle veya vakıf , sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere , yönetim kurulunun kararı ile platformlar oluşturabilir.

Platformlar , kanunların dernekler için yasakladığı amaç ve faaliyet konuları doğrultusunda kurulamazlar ve faaliyet gösteremezler.

DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ :

MADDE 53 :

Dernek bankalar veya gerçek kişilerle borç ilişkisi kurabilir.

Dernek kamu yararına çalışan dernek statüsünde olduğundan dernek malları devlet malı sayıldığından , dernek malları borç ilişkisinde borcun güvencesi olma amacı ile ipotek işlemlerine konu yapılamaz , rehin edilemez.

Borç ilişkisinde borca karşılık olarak dernek adına kıymetli evrak niteliğinde olan bono , çek , poliçe düzenlenemez.

Borçlanmalarda gerçek kişilerle borç ilişkisi kurulduğunda , borç sözleşmesi noterde yapılır , sadece yasal faiz oranı ile borçlanma yapılır. Borç ilişkisi ile ilgili sözleşmelerde muacceliyet şartı konamaz.

Borç sözleşmelerinde dernek adına dernek genel başkanı ile dernek genel başkan yardımcıları aynı anda sözleşmede taraf olurlar. Bu nedenle bu kişilere dernek adına borçlanma yetkisi içeren yetki belgesi verilir.

Borçlanma konusunda merkez yönetim kurulu yetkilidir. Bu konu ile ilgili toplantıda yönetim kurulu üye tamsayısı ile toplanır. Üye tamsayısının üçte ikisi ile karar verir. Üçte ikinin belirlenmesinde kesirli sayı tama tamamlanarak üçte iki belirlenir.

Şubelerin borçlanması konusunda da merkez yönetim kurulu karar verir , sözleşmeye yine dernek genel başkanı ve dernek genel başkan yardımcıları taraf olur.

Derneğin borç ilişkisi kurabileceği konular sınırlıdır. Bu konuların dışında borç ilişkisi kurulamaz. Bu konular şunlardır ; Tüzüğün 30. maddesinde düzenlenen taşınmaz mal , 32. maddesinde düzenlenen derneğin izinle kurabileceği tesisler , 47. maddesinde düzenlenen kamu kurum ve kuruluşları ile yapılacak ortak projeler konularında borçlanma yoluna gidilir. Bu konularla ilgili borçlanma zorunluluğu doğduğunda , öncelikle borçlanma ilişkisi kurulmadan önce , dernek merkez ve şubelerinde ara bilanço yapılır. Bilanço sonucuna göre merkez ve şubelerin katkıları söz konusu ise , harcamalar öncelikle bu katkılardan yapılır. Eğer bu katkılar ile sorun çözümlenemezse , borçlanma yoluna gidilir.

Derneğin yapacağı giderler , sözleşmeler ve girişeceği yükümlülükler dernek tüzelkişiliği adına , dernek merkez yönetim kurulu başkan ve başkan yardımcıları ( Dernek Genel Başkanı ve Genel Başkan Yardımcıları ) tarafından yapılır. Bu duruma aykırı olarak yapılan giderler , sözleşme ve yükümlülüklerden dolayı dernek tüzelkişiliği hiçbir suretle sorumlu tutulamaz . Dernek tüzelkişiliği aleyhine takipte bulunulamaz. Bu takdirde sorumluluk ; giderleri , sözleşmeyi yapan veya yükümlülük altına giren gerçek veya tüzel kişilere ait olur.

Dernek , üyelerine ve diğer gerçek ve tüzelkişilere hiçbir şekilde borç veremez.

Dernek şubeleri her yılın sonunda ( 31 Aralık tarihine kadar ) kesin hesaplarının onaylı birer örneğini dernek merkez yönetim kuruluna vermek zorundadır .

DERNEĞİN KAYIT VE YAZIŞMA DİLİ

MADDE 54 :

Dernek , defterlerinde ve kayıtlarında ve Türkiye Cumhuriyetinin resmi kurumlarıyla yazışmalarında Türkçe kullanır.

KAMU YARARINA ÇALIŞAN DERNEK

MADDE 55 :

Dernek , kamu yararına çalışan dernek statüsünde olduğundan , kamu yararına çalışan dernek statüsünün kazanılması , kaybedilmesi ve gerekli belgeler ile diğer esas ve usuller yönetmelikte düzenlendiğinden , bu nedenle kamuya yararlı dernekler hakkındaki özel hükümler saklıdır.

TÜZÜKTE DÜZENLENMEMİŞ KONULARDA UYGULANACAK HÜKÜMLER

MADDE 56 :

Dernek , amaçlarını gerçekleştirmek üzere , tüzüğünde belirtilen çalışma konuları ve biçimleri doğrultusunda faaliyette bulunur.

Dernek tüzüğünde düzenlenmemiş konularda ; 1982 Anayasası‘nın 90. maddesine göre yürürlüğe konulmuş olan veya konulacak olan uluslararası sözleşmelerin , 1982 Anayasası‘nın , 5253 sayılı Dernekler Kanunu‘nun , 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu‘nun , bu iki kanuna dayanılarak çıkarılan veya çıkarılacak olan yönetmeliklerin ve tüzüklerin ve 2675 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

1 Necat YILMAZ Genel Başkan
2 İlhami YILDIZ Genel Başkan Yardımcısı
3 Vedat KANAT Genel Başkan Yardımcısı
4 Ümit ÇİÇEK Genel Sekreter
5 Cem KURTULDU Genel Sayman
6 Merve YABANTAŞ Genel Sekreter Yardımcısı
7 Ramadan AYDIN Veznedar Üye
9 Ali ÇALIŞKAN Veznedar Üye
10 Ahmet MERT Üye
11 Enver ŞİMŞEK Üye
12 Enver YİĞİTLER Üye
13 Tuncer SIRMA Üye
14 Hamdi YENİDOĞAN Üye
15 Mehmet AĞAN Üye

DENETİM KURULU ÜYELERİ

1 Ayvaz MADENCİ Denetleme Kurulu Başkanı
2 Beyami UZUN Denetleme Kurulu Başkan Yardımcısı
3 Ramadan GÜLER Üye
4 Halit KÖKLEMEZ Üye
5 Ahmet SIRMA Üye

Bir Cevap Yazın